REKLAMAČNÝ PORIADOK
Reklamačný poriadok firmy Jozef Rapand -
ELDO

1.Úvodné ustanovenia
1.1. Firma Jozef Rapand - ELDO (ďalej "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni predajcu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

1.4. Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho.

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru
2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predajca nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predajca poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

2.5. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a  riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2.8. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, tzv. aj tovar prijatý ako dar.

2.9. Predávajúci výslovne prehlasuje, že neručí za opravu či výmenu tovaru bez rizika straty programov a dát.

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
3.1. Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu u predajcu. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej záručný servis), ktorý je v mieste  predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva a zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru zakúpeného u predajcu, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v predajni predajcu.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom predajcu alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci (alebo, určená osoba) môže vybaviť reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie predávajúcemu. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. (§ 2 písm.n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkov potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

3.6. V prípade uplatnenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie, začína zákonná lehota plynúť až faktickým doručením reklamácie.

3.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

4. Všeobecné podmienky reklamácie
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom
b) vyplnený záručný list , ak bol vystavený
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

5. Spôsob vybavenia reklamácie
5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to povaha veci umožní.

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.

5.6. Ak ide od neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave
Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
a) mechanicky
b) násilným otváraním, neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
e) strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
f) predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
g) značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádza sa na tovare v neprimeranom množstve
h) ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

Predajca bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch.

7. Osobitné podmienky reklamácie
Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, žiarovky, filtre, atď.) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť však všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na postupnú stratu kapacity.

8. Alternatívne riešenie sporu
V prípade nesúhlasu kupujúceho so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo domnelým porušením jeho práv, ten má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu rapand@rapand.sk). Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk/), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná  online na http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.